Obchodní podmínky

Kontaktní údaje

Odpovědná osoba: Karel Karásek

Adresa provozovny - sídlo firmy:
Karel Karásek
Sklené 28
788 33  Malá Morava, ČR

Právní forma: Fyzická osoba

Telefon: +420 608 44 11 55

Email: karasekkarel@centrum.cz

IČ: 45027790

Objednávka

Každá potvrzená objednávka v našem obchodě je závazná. V případě, že objednané zboží není skladem, budeme Vás informovat o datu dodání, případně o dalších možnostech.

Ceny zboží

Ceny zobrazené v našem internetovém obchodě jsou ceny konečné. K celkové ceně objednávky je ještě nutno přičíst poštovné.

Dodání zboží

Zboží, které je skladem, bývá obvykle odesláno následující den od data objednání.  Zboží bude zákazníkovi doručeno na adresu uvedenou v objednávce. Zákazník má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a také to, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Přepravné

Zboží zasíláme přepravní společností, cena dopravného dle platného ceníku.
Zasílání do zahraničí dle individuální domluvy (platba převodem).

Ceník: 

ČR - Kurýr (Zásilkovna Expresní kurýr, DPD nebo InTime) - 99,00 Kč

ČR - Zásilkovna ( výdejní místo) - 65,00 Kč

Česká pošta ( na adresu ) - 159,00 Kč

SK - Zásilkovna ( výdejní místo )- 99,00 Kč

SK - Kurýr na adresu (Zásilkovna Expresní kurýr, DPD nebo InTime) - 179,00 Kč 

Způsob platby

 • dobírkou
 • převodem na účet 223948296/0600 , 
 • IBAN: CZ53 0600 0000 0002 2394 8296

Záruční doba

Na prodávané zboží, pokud není uvedeno jinak, se vztahuje podle zákona záruční doba 2 roky.

Reklamace

Před odesláním zboží na reklamaci nás prosím nejdříve kontaktujte telefonicky nebo emailem - karasekkarel@centrum.cz, poté dostanete instrukce s dalším postupem. Reklamace bude posouzena po zaslání zboží na naší adresu. O průběhu vyřizování reklamace Vás budeme informovat.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět na náklady kupujícího.

Vrácení zboží

Zákazník má nárok na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od doručení zákazníkovi zpět prodejci.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a to stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Řešení mimosoudních sporů (Dle § 14 odst.)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: www.coi.cz

------------------------------------------------------------------------------

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​https://www.karasek-hracky.cz​, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

1.  Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou (nepodnikatelem), který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

2.  Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://www.karasek-hracky.cz​, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​ https://www.karasek-hracky.cz ​eviduje objednávky kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

3.   Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

4.   Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.karasek-hracky.cz​ zejména dokladem o prodeji/fakturou vystavenou prodávajícím.

5.  Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

6.   Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

7.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • je věc v odpovídajícím množství
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.   Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9.   Internetová adresa pro příjem reklamace zboží je: karasekkarel@centrum.cz

10.  Prodávající písemně vyrozumí neprodleně kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

11.  Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci zákonné záruky

12.   Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

13.   Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.

14.   Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

15.   Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení...


Reklamační řád

Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​6.1.2023.

Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: karasekkarel@centrum.cz


Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

1. Právo odstoupit od smlouvy


1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.


1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.


1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.


1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy


2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

Vzorové poučení + formulář k odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb/zboží (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


- Adresa spotřebitele/spotřebitelů


- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


- Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Poučení spotřebitele o spotřebitelských právech dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("OZ")

Poskytovatelem zboží specifikovaného v Kupní smlouvě je Karel Karásek (dle OR), dále jako "Prodávající".

Vzhledem k tomu, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy a aby byly spotřebiteli zřejmé všechny podstatné skutečnosti o smlouvě a Prodávajícím, sděluje tímto Prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku dle ust. § 1811 odst. 2 OZ tyto skutečnosti:

 1. a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj:

Karel Karásek, Sklené 28, Malá Morava 78833 Česká republika,
Zákaznická linka +420 608441155,
www.karasek-hracky.cz, karasekkarel@centrum.cz, IČ: 45027790

 1. b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

Označení služeb/zboží koresponduje se spotřebitelem vybraným zbožím na webu www.velba.cz dle "Objednávky", se kterou se spotřebitel před jejím uzavřením seznámil.

 1. c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

Výpočet ceny služby/zboží je uveden v "Objednávce" u každého zboží samostatně.

 1. d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

Způsob platby a způsob plnění je uveden v "Obchodních podmínkách" Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 1. e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

Náklady spojené s plněním jsou uvedeny v "Obchodních podmínkách" Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 1. f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění ("reklamace") a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranění vady opravou věci
 • odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
 • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
 • při větším počtu vad (3 a více vad).

Práva z vadného plnění postačí uplatnit spotřebitelem u Prodávajícího formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

 1. g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,

Údaj o době trvání závazku se u Kupní smlouvy neuvádí.

 1. h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření je přiložen ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud není, je uveden na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

 1. i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy

Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy jsou přiloženy ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud nejsou, jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

Dle ust. § 1820 odst. 1 OZ poučuje Prodávající spotřebitele o jeho právech a povinnostech pojicích se s uzavřením Kupní smlouvy, protože z okolností je zřejmé, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, sděluje podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, také:

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

Prodávající neúčtuje žádné poplatky či vlastní náklady za případnou komunikaci na dálku.

 1. b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

Prodávající neúčtuje žádnou zálohu z Kupní smlouvy.

 1. c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

Prodávající prohlašuje, že spotřebiteli neposkytuje a se spotřebitelem neuzavírá smlouvu s opakovaným plněním služeb.

 1. d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 1. e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 1. f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 od uzavření smlouvy – Kupní smlouvy, resp. 14 od převzetí zboží.

Přílohou Kupní smlouvy je vzorové poučení spotřebitele o možnostech odstoupení od smlouvy dle prováděcího předpisu č. 363/2013 Sb.

 1. g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající nehradí náklady kupujícího spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

 1. h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

Neuplatní se.

 1. i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

Předmětem služby nejsou činnosti dle ust. § 1837 písm. l) OZ.

 1. j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: karasekkarel@centrum.cz – předmět: Stížnost. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu spotřebitele. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz.