Formulář odstoupení od smlouvy + poučení

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

1. Právo odstoupit od smlouvy


1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.


1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.


1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího Karla Karáska formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.


1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy


2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Moje jméno a příjmení……………………………………………

Moje adresa…………………………………………………………..

Můj telefon a e-mail……………………………………………….

www.karasek-hracky.cz

Karel Karásek

Sklené 28

78833 Malá Morava

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne ……………………… jsem ve vašem e-shopu …………………………………….…. (uvést webovou

adresu) zakoupil……………………..…… (název a identifikace zboží).

Závada se jeví takto:………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……………..(popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu (jasné uplatnění práva z vadného plnění), a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Předem děkuji za kladné vyřízení

..................................................

(vlastnoruční podpis)

Datum, místo:…………………………

Přikládám přílohy: Kopie kupního dokladu (faktura)

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

----------------------------------------------------------------------------------------------


Odstoupení od smlouvy

Moje jméno a příjmení………………………………………

Moje adresa………………………………………………….

Můj telefon a e-mail………………………………………...

www.karasek-hracky.cz

Karel Karásek

Sklené 28

78833 Malá Morava

Vážení,

dne ……………………… jsem ve vašem e-shopu …………………………………….…. (uvést webovou

adresu) zakoupil……………………..…… (název a identifikace zboží).

Tímto odstupuji od smlouvy ve stanoveném termínu do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. Můj účet pro vrácené platby je:.....................................................

Předem děkuji

..................................................

(vlastnoruční podpis)

Datum, místo:…………………………

Přikládám přílohy: Kopie kupního dokladu (faktura)